Kế hoạch tuyển sinh lớp 5 vào lớp 6 năm học 2018-2019

Thứ hai - 11/06/2018 16:15

Kế hoạch tuyển sinh lớp 5 vào lớp 6 năm học 2018-2019

Kế hoạch tuyển sinh lớp 5 vào lớp 6 năm học 2018-2019
   UBND HUYỆN  QUÓC OAI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CỘNG HÒA                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
 Số : 10 / KHTSL6 -NT.                                                           Cộng Hòa , Ngày 05 / 05 / 2018
 ( V/v TS lớp 5 vào lớp 6 năm học  2018-2019)

                                           KẾ HOẠCH
                         Tuyển sinh lớp 6 năm học  2018-2019

Căn cứ công văn số 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 – 2019;
Căn cứ công văn số 1544/SGD&ĐT-QLT ngày 27/4/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 – 2019;
Căn cứ công văn số 123/PGD&ĐT-THCS, ngày 04/5/2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai, về Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 – 2019;
 Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường THCS Cộng Hòa ;
 Căn cứ vào Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019 của Trường THCS Cộng Hòa ;
 Căn cứ vào kết quả điều tra số lượng học sinh khối 5 Trường Tiểu học Cộng Hòa đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2017-2018 ;
 Căn cứ vào điệu kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ hiện tại của nhà trường THCS Cộng Hòa cho năm học 2018-2019 ;
Nay,Trường THCS Cộng Hòa xây dựng Kế hoạch  công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 như sau:
I. Mục đích yêu cầu
1.Mục đích
- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học. 
2.Yêu cầu
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển sinh năm học 2018 – 2019, của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội , Phòng GD&ĐT Quốc Oai và quyết định phân của Hiệu trưởng nhà trường
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phải chịu trách nhiệm về công việc được giao trước hiệu  trưởng và nhà trường về nhiệm vụ được giao
- 100% học sinh khối 5 trường Tiểu học cộng Hòa có hộ khẩu thường trú tại xã cộng Hòa, đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6.

          II.NỘI DUNG
1. Phương thức và đối tượng .
- Phương thức tuyển sinh : xét tuyển
- Đối tuợng : học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học :
- 100 % học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và có hộ khẩu thuờng trú trên địa bàn xã  cộng hoà và các đối tượng khác theo quy định ngành.
- 100% học sinh trẻ khuyết tật hoàn thành chương trình tiểu học .
2. Độ tuổi dự tuyển.
- Tuổi của hs vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh 2007);
- Những trường hợp đặc biệt :
+ Những học sinh được học vượt lớp ,hoặc học sinh được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học ;
+ Học là người dân tộc thiểu số,hs khuyết tật,hs có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,hs ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định ;
+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
3. Hồ sơ dự tuyển.
- Đơn xin dự tuyển vào THCS(theo mẫu);
- Bản chính học bạ tiểu học (có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học )
.trường hợp nếu bị mất học bạ thì  Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ xem xét ,giải quyết từng trường hợp cụ thể;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
- Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu ,hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện,thị xã ,hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường xã thị trấn ;
4. Thời gian tuyển sinh.
-Tuyển sinh đúng tuyến :
Đối với Trường THCS Cộng Hòa được tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo đúng tuyến, đối tượng là HS có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Cộng Hòa : 
+Thời gian tuyển sinh trực tuyến :Từ ngày 07/7/2018 đến ngày  09/7/2018
+Thời gian tuyển sinh trực tiếp  : Từ ngày  13/7/2018 đến ngày  18/7/2018;
- Tuyển sinh bổ sung (nếu thiếu): từ ngày 20/7/2018 đến ngày 22/7/2018.
Nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, ngày 19/7/2018, thì nhà trường sẽ phải xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Quốc Oai để xin tuyển bổ xung.
5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh.
Năm học 2018-2019 :
- Chỉ tiêu tuyển sinh (theo chỉ tiêu được Phòng GD&ĐT giao)  
+ Số lớp 6 :  03 lớp 
+ Số lượng học sinh  : 107 em .
          - Địa bàn tuyển sinh :
+ Là học sinh lớp 5, đã hoàn thành chương trình tiểu học thuộc Trường Tiểu học Cộng Hòa (có hộ khẩu thường trú tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai,TP Hà Nội )
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phân công nhiệm vụ.
1- Đồng chí : Nguyễn Hữu Phúc –Hiệu trưởng .Chỉ đạo điều hành chung công tác tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề xuất thành phần Hội đồng tuyển sinh trình Phòng PD&ĐT phê duyệt, phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, ký duyệt hồ sơ tuyển sinh.
2-Đồng chí : Nguyễn Xuân Hòa –Phó hiệu trưởng. Tham mưu với Hiệu trưởng và trực tiếp tổ chức thực hiện về công tác tuyển sinh trực tuyến, tuyển sinh trực tiếp, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh trình hiệu trưởng ký duyệt.
3-Cụ thể thành phần hội đồng tuyển sinh và nhiệm vụ phân công .

 
Stt Họ và tên Chức
danh
Nhiệm Cán bộ TS số Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Phúc Chủ tịch HĐTS -Phụ trách chỉ đạo điều hành chung    
2 Nguyễn Xuân Hòa P. Chủ tịch HĐTS -Tham mưu với HT; trực tiếp tổ chức thực hiện về công tác tuyển sinh trực tuyến,tuyển sinh trực tiếp; kiểm tra hồ sơ tuyển sinh trình HT ký duyệt .
-Kiểm tra  hồ sơ TS và ký xác nhận giấy khai sinh bản sao.
   
3 Vũ Thị Loan Thư ký HĐTS  -TH hợp báo cáo các biểu mẫu, hoàn thành hsơ  tuyển sinh toàn trường ;
-TS lớp 5A; nhập,đọc dữ liệu.


3
 
4 Nguyễn Thị Kim Cúc Thành viên –TN 1 -TS lớp 5A; thu và kiểm tra hồ sơ;
hoàn thiện hồ sơ.
1  
5 Đỗ Thị Suốt Thành viên -TS lớp 5A; thu và kiểm tra hsơ lớp 5A 2  
6 Lê Thị Minh Yến Thành viên -TS lớp 5A; kiểm tra,thu hs ,đọc ,nhập dữ liệu vào máy. 4  
7 Đỗ Thị Lệ Dung Thành viên -TN  2 -TS lớp 5B; thu và kiểm tra hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ 1  
8 Nguyễn Thị Trang Thành viên -TS lớp 5B; thu và kiểm tra hsơ lớp 5A. 2  
9 Nguyễn Thu Huyền Thành viên -TS lớp 5B; nhập,đọc dữ liệu vào máy. 3  
10 Nguyễn Thị Ngạn Thành viên -TS 5B; nhập dữ liệu vào máy; nộp
BC TS về PGD.
4  
11 Đoàn Thị Liên Thành viên-TN 3 -TS lớp 5C; thu và kiểm tra hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ . 1  
12 Nguyễn Thị Ninh Thành viên -TS lớp 5C; thu hồ sơ, đọc, nhập dữ liệu vào máy. 2  
13 Nguyễn Thị Việt Thành viên -TS lớp 5C,đọc, nhập dữ liệu vào máy. 3  
14 Nguyễn Thị Nhung Thành viên -TS lớp 5C; đọc, nhập dữ liệu vào máy. 4  

2.Tiến hành tuyển sinh .
1-Điều tra trẻ em trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn :
+ Thời gian : Từ 20/4-26/4/2018 và báo cáo về phòng GD&ĐT;
2-Họp cơ quan công bố quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh :
- Thời gian thứ Năm, ngày 05/7/2018 và phân công nhiệm vụ tuyển sinh;
- Kiểm tra và chuẩn bị cơ sở vật chất và phòng đón tiếp phụ huynh và học sinh đến tuyển sinh,cụ thể :
*Thu hồ sơ
+ Phòng học 9A : Tổ chức tuyển sinh lớp 5A (Đ/c Cúc, Loan)
+ Phòng học 9B : Tổ chức tuyển sinh lớp 5B (Đ/c Dung, Trang(gv Sinh)
+ Phòng học 9C : Tổ chức tuyển sinh lớp 5C  (Đ/c Liên ,Ninh)
* Phòng nhập dữ liệu :
+ Phòng Tổng phụ trách đội :  nhập dự liệu lớp 5A (Đ/c LoanB, Yến –TV)
+ Phòng Phó Hiệu trưởng :     nhập dự liệu lớp 5B  (Đ/c Ngạn,Huyền)
+ Phòng Kế toán thủ quỹ  :     nhập dự liệu lớp 5C   (Đ/c Việt ,Nhung )
3-Tuyển sinh trực tuyến :
+7h00 ngày 07/7/2018 đến ngày 09/7/2018 ,toàn bộ hội đồng có mặt tại trường để thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh trực tuyến ;
4-Tuyển sinh trực tiếp  :
+7h00 ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018 ,toàn bộ hội đồng có mặt tại trường để thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh trực tiếp ;
5- Nộp hồ sơ báo cáo kết quả công tác tuyển sinh về Phòng giáo dục vào 23/7/2018.
3.Công tác tham mưu và phối hợp.
-Ban giám hiệu nhà trường tham mưu và báo cáo kế hoạch công tác tuyển sinh với Đảng ủy,Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa và với các bậc phụ huynh học sinh nhà trường và thời gian và chỉ tuyển tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 và đề nghị địa phương cho cán bộ truyền thanh tuyên truyên kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống truyền thanh của xã .
 - Ban giám hiệu nhà trường THCS Cộng Hòa phối hợp với Ban giám hiệu trường Tiểu học Cộng Hòa để cung ấp danh sánh học sinh khối 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học và cấp mã học sinh, kết quả học tập khối 5 cuối năm học 2017-2018;
- Tham mưu với Phòng giáo dục về công tác tuyển sinh ;
- Phối hợp với trường Tiểu học Cộng Hòa để điều tra học sinh trong độ tuổi và bàn giao chất lượng học sinh.
4.Công tác tuyên truyền .
Nhà trường công khai các văn bản tuyển sinh của các cấp và kế hoạch tuyển sinh,chỉ tiểu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, kết quả tuyển sinh  trên bảng tin nhà trường và thông tin đại chúng của địa phương.
Trên đây là toàn bộ kế hoạch tuyển sinh lớp 5 vào lớp lớp 6, năm học 2018-2019 . Nơi nhận                                                                              Hiệu trưởng
- Phòng GD&ĐT, ĐU,UBND xã Cộng Hòa
 (để báo cáo) ;
- Ban giám hiệu : để chỉ đạo                                                                    Nguyễn Hữu Phúc
và tổ chức thực hiện;
-Thành viên hội đồng để thực hiên;                                                           
-Lưu VT                             


LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH
(kèm theo kế hoạch số 10/KHTSL6, ngày  05/05/2018 của nhà trường )


 
Thời gian Người thực hiện Nội dung công việc
20/4-26/4/2018 Đ/c Nguyễn Xuân Hòa -PHT Điều tra học sinh trong độ tuổi 11trên địa bàn (sinh 2007) hoàn thành Ct tiểu học
7/5/2018 Đ/c Nguyễn Xuân Hòa -PHT - Trường gửi danh sách giới thiệu nhân sự HĐTS (biểu 1) bằng văn bản và qua email thcs-qo@hanoiedu.vn
10/5/2018 Đ/c Nguyễn Xuân Hòa -PHT - Trường gửi dự thảo Kế hoạch tuyển sinh về phòng
11/5/2018   - Phòng duyệt Kế hoạch tuyển sinh của các trường THCS
12/06/2018 Đ/c Nguyễn Thị Ngạn - Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh;
Từ 12/06 đến 06/ 07 /2018 thông báo trên loa của xã ,bản tin của trường về kế hoạch tuyển sinh Hiệu trưởng ra thông báo tuyển sinh; Đ/c Ngạn –VT gửi  TB về đài truyền thanh xã ; niêm iết trên bản tin -Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên loa truyền thanh của xã và trên bảng tin nhà trường
07-9/7/2018 Hội đồng tuyển sinh - Tuyển sinh trực tuyến, hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh.
13-18/7/2018 Hội đồng tuyển sinh - Tuyển sinh trực tiếp;thu hồ sơ tuyển sinh
19/7/2018 Đ/c Nguyễn Hữu  Phúc -HT Báo cáo xin ý kiến tuyển sinh bổ xung (nếu thiếu chỉ tiêu )
19/7/2018 Đ/c Nguyễn Xuân Hòa –PHT
và Đ/c Vũ Thị Loan –Thư ký
Tổng hợp kết quả và hoàn thiện báo cáo tuyển sinh
20-21/7/2018 Hội đồng tuyển sinh - Tuyển sinh bổ sung (nếu thiếu )
23/7/2018 Đ/c Nguyễn Thị Ngạn –VT - Trường nộp hồ sơ về phòng GD&ĐT (văn bản và biểu 2, 3, 4, 5  qua email thcs-qo@hanoiedu.vn). 

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Nguồn tin: Văn phòng nhà trường:

 Tags: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây