Quyết định khen thưởng Học sinh có thành tích trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2018 trường năm học 2018-2019

Thứ sáu - 07/12/2018 03:13
Lễ trao giải thưởng cho GV và Học sinh nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2018
New Image Trao thuong GVG 20 11 2018
New Image Trao thuong GVG 20 11 2018

  Tr­Ưêng THCS Céng hoµ                Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

Héi ®ång thi ®ua khen thuëng              §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
              Sè: 31 / Q§- H§T§KT-NT                                                              
                                                                       Céng Hoµ,  ngµy  16   th¸ng  11  n¨m  2018
 

                                       QuyÕt §Þnh
           VÒ viÖc khen th­ưëng Học sinh đạt Bông hoa điểm tốt
                                             Đợt chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20-11

-.
                 HIÖU TR­Ưëng tr­êng trung häc c¬ së céng hßa

 C¨n cø vµo luËt thi ®ua khen thư­ëng ngµy 25/12/2003 vµ luËt söa ®æi bæ xung mét sè ®iÒu cña cña luËt thi ®ua khen th­ëng ngµy 14/06/2005;
 C¨n cø vµo kÕ ho¹ch nhiÖm vô n¨m häc vµ nghÞ quyÕt héi nghÞ c¸n bé viªn chøc ®Çu n¨m häc 2018-2019;
C¨n cø vµo biªn b¶n tæng hîp kÕt qu¶ học tập và rèn luyện thi đua của học sinh  ®ît thi ®ua c¸c tuÇn häc tèt chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt
Nam 20/11/2018, n¨m häc 2018-2019;

          Theo ®Ò nghÞ cña Tæng phô tr¸ch ®éi vµ Héi ®ång thi ®ua khen th­ëng tr­êng Trung häc c¬ së  Céng Hoµ.

                   
                         QuyÕt §Þnh
§iÒu 1. Th­ưëng cho Học sinh ®¹t Bông hoa điểm tốt gồm các Học sinh có tên theo (danh s¸ch ®Ýnh kÌm).
§iÒu 2. Møc th­ëng cho Học sinhthành tích đạt Bông hoa điểm tốt là:

                    -Đạt 2 Bông hoa điểm tốt Phần thưởng là 2 quyển vở + 2 bút.
                    -Đạt 1 Bông hoa điểm tốt Phần thưởng là 1 quyển vở + 1 bút.

                   Tổng số học sinh đạt Bông hoa điểm tốt  là 92 Học sinh với 96 bông hoa điểm tốt.
§iÒu 3.  Tiền thưởng được trích từ quỹ các Hoạt động tập thể.
§iÒu 4. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. C¸c «ng bµ lµ kÕ to¸n, thñ quü vµ c¸c «ng (bµ) cã tªn trong ®iÒu I chôi tr¸ch nhiÖm thi hµnh. /.


 
  Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Lưu VT.

 
HIỆU TRƯỞNGNguyễn Hữu Phúc
                                      
TRƯỜNG THCS CỘNG HÒA .

                                 DANH SÁCH HỌC SINH
                    ĐẠT BÔNG HOA ĐIỂMTỐT CHÀO MỪNG
                      NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT
NAM 20-11-2018
                                 NĂM HỌC  2018 – 2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

Lớp
Số lượng bông hoa
Mức thưởng

   Giá trị

Ghi chú
1 VƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 6A 1 1 Vở +1 Bút    
2 VŨ THÙY LINH 6A 1 1 Vở +1 Bút    
3 NGUYỄN DANH THỊ NGỌC HIỀN 6A 1 1 Vở +1 Bút    
4 NGUYỄN LÊ KHANH 6A 1 1 Vở +1 Bút    
5 VƯƠNG THỊ TRÀ MY 6A 1 1 Vở +1 Bút    
6 NGUYỄN TIẾN THỊ  YẾN 6A 1 1 Vở +1 Bút    
7 HOÀNG THỊ  BẠCH DIỆP 6A 1 1 Vở +1 Bút    
8 NGUYỄN BÁ THỊ HƯƠNG GIANG 6A 1 1 Vở +1 Bút    
9 VƯƠNG THỊ TRANG 6A 1 1 Vở +1 Bút    
10 VƯƠNG THỊ  YẾN TRANG 6A 1 1 Vở +1 Bút    
11 VƯƠNG ĐẮC NHƯ QUỲNH 6A 1 1 Vở +1 Bút    
12 VƯƠNG THỊ NGUYỆT 6A 1 1 Vở +1 Bút    
13 HOÀNG ANH 6A 1 1 Vở +1 Bút    
14 NGUYỄN ĐĂNG THÙY DƯƠNG 6A 1 1 Vở +1 Bút    
15 VƯƠNG THỊ LY 6B 1 1 Vở +1 Bút    
16 NGUYỄN MINH KIÊN 6B 1 1 Vở +1 Bút    
17 NGUYỄN QUẾ THỊ DIỆU THÚY 6B 1 1 Vở +1 Bút    
18 VƯƠNG XUÂN THỊ BÍCH LAN 6B 1 1 Vở +1 Bút    
19 HOÀNG THỊ CẨM LY 6B 1 1 Vở +1 Bút    
20 NGUYỄN THỊ TRANG 6C 2 2 Vở +2 Bút    
21 VƯƠNG ĐẮC VŨ 6C 2 2 Vở +2 Bút    
22 VƯƠNG ĐẮC NHƯ QUỲNH 6C 2 2Vở +2 Bút    
23 VƯƠNG ĐẮC NHẬT VY 6C 1 1 Vở +1 Bút    
24 NGUYỄN HƯƠNG ĐÌNH TRUNG 6C 1 1 Vở +1 Bút    
25 NGUYỄN ĐĂNG VÂN ANH 6C 1 1 Vở +1 Bút    
26 NGUYỄN NHẬT TÚ 6C 1 1 Vở +1 Bút    
27 VƯƠNG QUỲNH DIỄM 6C 1 1 Vở +1 Bút    
28 VƯƠNG ĐẮC PHONG 6C 1 1 Vở +1 Bút    
29 TRẦN THỊ DIỆU THU 6C 1 1 Vở +1 Bút    
30 VƯƠNG ĐẮC DƯƠNG 6C 1 1 Vở +1 Bút    
31 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH 6C 1 1 Vở +1 Bút    
32 VƯƠNG ĐẮC THNIJ DIỆP 7A 1 1 Vở +1 Bút    
33 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH NHUNG 7A 1 1 Vở +1 Bút    
34 VƯƠNG YẾN NHI 7A 1 1 Vở +1 Bút    
35 HOÀNG THỊ THƯƠNG 7A 1 1 Vở +1 Bút    
36 VƯƠNG THỊ YẾN NHI 7B 1 1 Vở +1 Bút    
37 NGUYỄN ĐỖ THÙY LINH 7B 1 1 Vở +1 Bút    
38 NGUYỄN HỮU THÙY TRANG 7C 1 1 Vở +1 Bút    
39 VƯƠNG ĐẮC TUẤN ANH 7C 1 1 Vở +1 Bút    
40 VƯƠNG ĐẮC THỊ LUYẾN 7C 1 1 Vở +1 Bút    
41 VƯƠNG TRÀ MY 7C 1 1 Vở +1 Bút    
42 VƯƠNG SỸ TUYẾN 7D 1 1 Vở +1 Bút    
43 HƯƠNG THỊ BÍCH ÁNH 7D 1 1Vở  + 1Bút    
44 VƯƠNG XUÂN THU TRANG 7D 1 1 Vở +1 Bút    
45 NGUYỄN TIẾN TRUNG 7D 1 1 Vở +1 Bút    
46 NGUYỄN THỊ CẨM LY 7D 1 1 Vở +1 Bút    
47 NGUYỄN HỮU TÚ 7D 1 1 Vở +1 Bút    
48 NGUYỄN HỮU HOÀI SANG 7D 1 1 Vở +1 Bút    
49 VƯƠNG ĐẮC NGỌC ÁNH 7D 1 1 Vở +1 Bút    
50 DƯƠNG THỊ MAY 8A 1 1 Vở +1 Bút    
51 VƯƠNG ĐỨC VIỆT 8A 1 1 Vở +1 Bút    
52 VƯƠNG SỸ THỊ THU HẰNG 8A 1 1 Vở +1 Bút    
53 VƯƠNG ĐẮC LƯỢNG 8A 1 1 Vở +1 Bút    
54 VƯƠNG ĐẮC HẢI DƯƠNG 8A 1 1 Vở +1 Bút    
55 VƯƠNG ĐẮC BẢO 8A 1 1 Vở +1 Bút    
56 VƯƠNG THỊ MAI LOAN 8B 2 2 Vở 2 Bút    
57 DƯƠNG THỊ THU TRANG 8B 2 2 Vở +2 Bút    
58 NGUYỄN QUẾ BẮC 8B 1 1 Vở +1 Bút    
59 VƯƠNG ĐÌNH DƯƠNG 8B 1 1 Vở +1 Bút    
60 NGUYỄN HỮU LỰC 8B 1 1 Vở +1 Bút    
61 VƯƠNG ĐẮC LẬP 8B 1 1 Vở +1 Bút    
62 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA 8B 1 1 Vở +1 Bút    
63 VƯƠNG TRÍ ĐỨC 8C 1 1 Vở +1 Bút    
64 NGUYỄN HỮU HÙNG 8C 1 1 Vở +1 Bút    
65 VƯƠNG TRÍ KHÁNH LINH 8C 1 1 Vở +1 Bút    
66 VƯƠNG SỸ TOẢN 8C 1 1 Vở +1 Bút    
67 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 8C 1 1 Vở +1 Bút    
68
 
NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 8D 1 1Vở +1 Bút    
69 VƯƠNG THỊ THU NGÂN 8D 1 1 Vở +1 Bút    
70 VƯƠNG THÙY TRANG 8D 1 1 Vở +1 Bút    
71 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 8D 1 1 Vở +1 Bút    
72 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 8D 1 1 Vở +1 Bút    
73 VƯƠNG XUÂN SƠN 8D 1 1 Vở +1 Bút    
74 VƯƠNG SỸ THỊ HUỆ 8D 1 1 Vở +1 Bút    
75 NGUYỄN THỊ MAI QUỲNH 8D 1 1 Vở +1 Bút    
76 VƯƠNG THỊ NGỌC 9A 1 1 Vở +1 Bút    
77 NGUYỄN VĂN THỊ NGUYỆT 9A 1 1 Vở +1 Bút    
78  NGUYỄN THỊ PHÚC 9A 1 1 Vở +1 Bút    
79 VƯƠNG ĐẮC QUỲNH 9A 1 1 Vở +1 Bút    
80 VƯƠNG NGỌC THUTHỦY 9A 1 1 Vở +1 Bút    
81 VƯƠNG SỸ TRƯỜNG 9A 1 1 Vở +1 Bút    
82 NGUYỄN HỮU THỊ TRÂM 9B 1 1 Vở +1 Bút    
83 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 9B 1 1 Vở +1 Bút    
84 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 9B 1 1 Vở +1 Bút    
85 VƯƠNG SỸ VINH 9B 1 1 Vở +1 Bút    
86 VƯƠNG XUÂN THỊ OANH 9B 1 1 Vở +1 Bút    
87 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 9c 1 1 Vở +1 Bút    
88 VƯƠNG ĐÌNH THỊ THƠM 9c 1 1 Vở +1 Bút    
89 VƯƠNG SỸ TRUNG 9c 1 1 Vở +1 Bút    
90 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 9c 1 1 Vở +1 Bút    
91 NG THỊ KIỀU OANH 9A 1 1 Vở +1 Bút    
92 NG ĐĂNG SAO 9A 1 1 Vở +1 Bút    
 
TỔNG 92 EM
96 BÔNG
     
                                                                                                                                                       
                                                                                Cộng Hòa, ngày 17/11/1018

 
Người lập TPTĐ

Vũ Thị Loan
             Duyệt của BGH

             Nguyễn Hữu Phúc


 

Tác giả bài viết: Vũ Thị Loan -GV Văn,BTCĐ-TPTĐ

Nguồn tin: Liên đội TNTP HCM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây