Thời khóa biểu và Phân công chuyên môn 2015-2016

Thứ bảy - 29/08/2015 06:07
Thời khóa biểu và Phân công chuyên môn 2015-2016
UBND HUYỆN QUỐC OAI                        
TRƯỜNG THCS CỘNG HÒA                        
Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2015-2016 (thực hiện từ  17 / 08 / 2015)                  
                               
thứ tiết     6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 9a 9b 9c
gvcn   huyền thoa mai loan lục phương hưng tâm cúc đệ thanh trinh liên dung
hai 1 chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ
  2 sinh-mai văn-hạnh anh-huyền toán-loan toán-lục sinh-hương sử-hưng văn-tâm văn-cúc toán-đệ cnghệ-liên văn-trinh văn-thanh toán-dung
  3 văn-hạnh toán-thoa sinh-mai toán-loan sinh-hương anh-chiến nhac-phương văn-tâm văn-cúc toán-đệ anh-chiên văn-trinh văn-thanh toán-dung
  4 văn-hạnh toán-thoa toán-loan anh-huyền cdân-hưng anh-chiến văn-tâm toán-lục nhạc-phương văn-cúc văn-thanh sinh-mai cdân-chiên cnghệ-liên
  5 toán-thoa anh-huyền văn-hạnh sử-hưng toán-lục văn-tâm sinh-hương nhạc-phương toán-đệ văn-cúc văn-thanh cdân-chiên tchọn-dung văn-trinh
ba 1 văn-hạnh địa-hoa toán-loan cnghệ-chiếnb tdục-nhuận cnghệ-bưởi toán-bảo tchọn-lục sinh-hương sử-tiến tchọn-thoa tdục-thụy sinh-mai lý-hiền
  2 văn-hạnh tchọn-thoa tdục-thụy địa-hoa lý-hiền tdục-nhuận toán-bảo tchọn-lục anh-chiên sinh-hương sử-tiến hóa-bưởi mt-chiếnb sinh-mai
  3 toán-thoa văn-hạnh sinh-mai tchọn-loan tchọn-lục địa-hoa tdục-nhuận anh-hòa văn-cúc lý-hiền sinh-hương mt-chiếnb sử-tiến hóa-bưởi
  4 toán-thoa tdục-thụy văn-hạnh tchọn-loan văn-cúc toán-bảo mt-chiếnb toán-lục địa-hoa sinh-hương lý-hiền sử-tiến hóa-bưởi cdân-chiên
  5 địa-hoa cnghệ-thụy hđng-mai sinh-hương văn-cúc toán-bảo tchọn-loan anh-hòa tchọn-lục anh-chiên tchọn-thoa hđng-bưởi lý-hiền sử-tiến
  1 cnghệ-bưởi mt-chiếnb anh-huyền cdân-hạnh cnghệ-phương văn-tâm anh-chiến sử-tiến tdục-nhuận cnghệ-liên sinh-hương văn-trinh toán-dung tdục-thụy
2 mt-chiếnb anh-huyền cdân-hạnh nhạc-phương sử-tiến văn-tâm anh-chiến địa-hoa cnghệ-liên hóa-bưởi tdục-nhuận toán-đệ toán-dung văn-trinh
  3 lý-hiền cdân-hạnh nhạc-phương tdục-thụy mt-chiếnb anh-chiến văn-tâm sinh-hương cdân-tiến tdục-nhuận hóa-bưởi toán-đệ văn-thanh văn-trinh
  4 cdân-hạnh nhạc-phương tdục-thụy sinh-hương anh-hòa sử-tiến văn-tâm tdục-nhuận hóa-bưởi tin-đệ địa-hoa tchọn-dung văn-thanh lý-hiền
  5 hđng-huyền   cnghệ-thụy hđng-hiền anh-hòa hđng-phương địa-hoa hđng-tâm sinh-hương tin-đệ văn-thanh lý-phúc hđng-bưởi tchọn-dung
năm 1 anh-huyền tchọn-thoa toán-loan văn-thanh địa-hoa cdân-hưng tdục-nhuận cnghệ-liên hóa-bưởi mt-chiếnb toán-bảo anh-chiến tdục-thụy toán-dung
  2 tchọn-thoa tdục-thụy cnghệ-thụy văn-thanh tdục-nhuận lý-hiền tchọn-loan địa-hoa anh-chiên hóa-bưởi toán-bảo cnghệ-liên anh-chiến toán-dung
  3 tdục-thụy sinh-mai toán-loan anh-huyền văn-cúc tdục-nhuận anh-chiến cdân-hưng lý-hiền địa-hoa mt-chiếnb tchọn-dung địa-thuần hóa-bưởi
  4 tchọn-thoa hđng-hiền địa-hoa anh-huyền văn-cúc toán-bảo cnghệ-liên tdục-nhuận mt-chiếnb anh-chiên hóa-bưởi sinh-mai tchọn-dung tdục-thụy
  5         hđng-chiên mt-chiếnb hđng-hưng lý-hiền cnghệ-liên văn-cúc anh-chiên địa-thuần sinh-mai địa-hoa
sáuử 1 anh-huyền toán-thoa tchọn-loan văn-thanh sinh-hương văn-tâm cdân-hưng anh-hòa sử-tiến toán-đệ toán-bảo văn-trinh cnghệ-liên tchọn-dung
  2 anh-huyền toán-thoa tchọn-loan văn-thanh anh-hòa tchọn-bảo văn-tâm sinh-hương toán-đệ sử-tiến cnghệ-liên văn-trinh toán-dung sinh-mai
  3 sinh-mai anh-huyền sử-hưng toán-loan nhạc-phương tchọn-bảo sinh-hương văn-tâm tchọn-lục văn-cúc sử-tiến toán-đệ văn-thanh văn-trinh
  4 toán-thoa sinh-mai anh-huyền toán-loan toán-lục sinh-hương sử-hưng văn-tâm văn-cúc cnghệ-liên văn-thanh toán-đệ toán-dung văn-trinh
  5 sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt sinh hoạt
bảy 1 cnghệ-bưởi văn-hạnh mt-chiếnb lý-hiền địa-hoa sử-tiến toán-bảo toán-lục anh-chiên tdục-nhuận nhạc-phương địa-thuần tdục-thụy anh-chiến
  2 nhạc-phương văn-hạnh lý-hiền tdục-thụy toán-lục địa-hoa toán-bảo mt-chiếnb sử-tiến anh-chiên cdân-hưng hóa-bưởi địa-thuần anh-chiến
  3 tdục-thụy sử-hưng văn-hạnh mt-chiếnb tchọn-lục nhạc-phương lý-hiền sử-tiến tdục-nhuận toán-đệ anh-chiên anh-chiến hóa-bưởi địa-hoa
  4 sử-hưng lý-hiền văn-hạnh cnghệ-chiếnb sử-tiến toán-bảo địa-hoa toán-lục toán-đệ nhạc-phương tdục-nhuận tdục-thụy anh-chiến hđng-bưởi
  5   cnghệ-thụy             toán-đệ cdân-hưng toán-bảo lý-phúc lý-hiền mt-chiếnb
                               
* ghi chú: tkb trên chưa có môn hđng lớp 8         Cộng Hòa, ngày  15  /  8  / 2015                    
          TM. BGH                    
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 GD-ĐT QUỐC OAI
                      (LẦN 1/2015-2016)              
TRƯỜNG THCS CỘNG HOÀ       THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 (THỰC HIỆN TỪ  17 / 08 / 2015)                              
                                       
THỨ TIẾT     6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C        
GVCN   HUYỀN THOA MAI LOAN LỤC PHƯƠNG HƯNG TÂM CÚC ĐỆ THANH TRINH LIÊN DUNG        
HAI 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ        
  2 SINH-MAI VĂN-HẠNH ANH-HUYỀN TOÁN-LOAN TOÁN-LỤC SINH-HƯƠNG SỬ-HƯNG VĂN-TÂM VĂN-CÚC TOÁN-ĐỆ CNGHỆ-LIÊN VĂN-TRINH VĂN-THANH TOÁN-DUNG        
  3 VĂN-HẠNH TOÁN-THOA SINH-MAI TOÁN-LOAN SINH-HƯƠNG ANH-CHIẾN NHAC-PHƯƠNG VĂN-TÂM VĂN-CÚC TOÁN-ĐỆ ANH-CHIÊN VĂN-TRINH VĂN-THANH TOÁN-DUNG        
  4 VĂN-HẠNH TOÁN-THOA TOÁN-LOAN ANH-HUYỀN CDÂN-HƯNG ANH-CHIẾN VĂN-TÂM TOÁN-LỤC NHẠC-PHƯƠNG VĂN-CÚC VĂN-THANH SINH-MAI CDÂN-CHIÊN CNGHỆ-LIÊN        
  5 TOÁN-THOA ANH-HUYỀN VĂN-HẠNH SỬ-HƯNG TOÁN-LỤC VĂN-TÂM SINH-HƯƠNG NHẠC-PHƯƠNG TOÁN-ĐỆ VĂN-CÚC VĂN-THANH CDÂN-CHIÊN TCHỌN-DUNG VĂN-TRINH        
BA 1 VĂN-HẠNH ĐỊA-HOA TOÁN-LOAN CNGHỆ-CHIẾNB TDỤC-NHUẬN CNGHỆ-BƯỞI TOÁN-BẢO TCHỌN-LỤC SINH-HƯƠNG SỬ-TIẾN TCHỌN-THOA TDỤC-THỤY SINH-MAI LÝ-HIỀN        
  2 VĂN-HẠNH TCHỌN-THOA TDỤC-THỤY ĐỊA-HOA LÝ-HIỀN TDỤC-NHUẬN TOÁN-BẢO TCHỌN-LỤC ANH-CHIÊN SINH-HƯƠNG SỬ-TIẾN HÓA-BƯỞI MT-CHIẾNB SINH-MAI        
  3 TOÁN-THOA VĂN-HẠNH SINH-MAI TCHỌN-LOAN TCHỌN-LỤC ĐỊA-HOA TDỤC-NHUẬN ANH-HÒA VĂN-CÚC LÝ-HIỀN SINH-HƯƠNG MT-CHIẾNB SỬ-TIẾN HÓA-BƯỞI        
  4 TOÁN-THOA TDỤC-THỤY VĂN-HẠNH TCHỌN-LOAN VĂN-CÚC TOÁN-BẢO MT-CHIẾNB TOÁN-LỤC ĐỊA-HOA SINH-HƯƠNG LÝ-HIỀN SỬ-TIẾN HÓA-BƯỞI CDÂN-CHIÊN        
  5 ĐỊA-HOA CNGHỆ-THỤY HĐNG-MAI SINH-HƯƠNG VĂN-CÚC TOÁN-BẢO TCHỌN-LOAN ANH-HÒA TCHỌN-LỤC ANH-CHIÊN TCHỌN-THOA HĐNG-BƯỞI LÝ-HIỀN SỬ-TIẾN        
  1 CNGHỆ-BƯỞI MT-CHIẾNB ANH-HUYỀN CDÂN-HẠNH CNGHỆ-PHƯƠNG VĂN-TÂM ANH-CHIẾN SỬ-TIẾN TDỤC-NHUẬN CNGHỆ-LIÊN SINH-HƯƠNG VĂN-TRINH TOÁN-DUNG TDỤC-THỤY        
2 MT-CHIẾNB ANH-HUYỀN CDÂN-HẠNH NHẠC-PHƯƠNG SỬ-TIẾN VĂN-TÂM ANH-CHIẾN ĐỊA-HOA CNGHỆ-LIÊN HÓA-BƯỞI TDỤC-NHUẬN TOÁN-ĐỆ TOÁN-DUNG VĂN-TRINH        
  3 LÝ-HIỀN CDÂN-HẠNH NHẠC-PHƯƠNG TDỤC-THỤY MT-CHIẾNB ANH-CHIẾN VĂN-TÂM SINH-HƯƠNG CDÂN-TIẾN TDỤC-NHUẬN HÓA-BƯỞI TOÁN-ĐỆ VĂN-THANH VĂN-TRINH        
  4 CDÂN-HẠNH NHẠC-PHƯƠNG TDỤC-THỤY SINH-HƯƠNG ANH-HÒA SỬ-TIẾN VĂN-TÂM TDỤC-NHUẬN HÓA-BƯỞI TIN-ĐỆ ĐỊA-HOA TCHỌN-DUNG VĂN-THANH LÝ-HIỀN        
  5 HĐNG-HUYỀN   CNGHỆ-THỤY HĐNG-HIỀN ANH-HÒA HĐNG-PHƯƠNG ĐỊA-HOA HĐNG-TÂM SINH-HƯƠNG TIN-ĐỆ VĂN-THANH LÝ-PHÚC HĐNG-BƯỞI TCHỌN-DUNG        
NĂM 1 ANH-HUYỀN TCHỌN-THOA TOÁN-LOAN VĂN-THANH ĐỊA-HOA CDÂN-HƯNG TDỤC-NHUẬN CNGHỆ-LIÊN HÓA-BƯỞI MT-CHIẾNB TOÁN-BẢO ANH-CHIẾN TDỤC-THỤY TOÁN-DUNG        
  2 TCHỌN-THOA TDỤC-THỤY CNGHỆ-THỤY VĂN-THANH TDỤC-NHUẬN LÝ-HIỀN TCHỌN-LOAN ĐỊA-HOA ANH-CHIÊN HÓA-BƯỞI TOÁN-BẢO CNGHỆ-LIÊN ANH-CHIẾN TOÁN-DUNG        
  3 TDỤC-THỤY SINH-MAI TOÁN-LOAN ANH-HUYỀN VĂN-CÚC TDỤC-NHUẬN ANH-CHIẾN CDÂN-HƯNG LÝ-HIỀN ĐỊA-HOA MT-CHIẾNB TCHỌN-DUNG ĐỊA-THUẦN HÓA-BƯỞI        
  4 TCHỌN-THOA HĐNG-HIỀN ĐỊA-HOA ANH-HUYỀN VĂN-CÚC TOÁN-BẢO CNGHỆ-LIÊN TDỤC-NHUẬN MT-CHIẾNB ANH-CHIÊN HÓA-BƯỞI SINH-MAI TCHỌN-DUNG TDỤC-THỤY        
  5         HĐNG-CHIÊN MT-CHIẾNB HĐNG-HƯNG LÝ-HIỀN CNGHỆ-LIÊN VĂN-CÚC ANH-CHIÊN ĐỊA-THUẦN SINH-MAI ĐỊA-HOA        
SÁUỬ 1 ANH-HUYỀN TOÁN-THOA TCHỌN-LOAN VĂN-THANH SINH-HƯƠNG VĂN-TÂM CDÂN-HƯNG ANH-HÒA SỬ-TIẾN TOÁN-ĐỆ TOÁN-BẢO VĂN-TRINH CNGHỆ-LIÊN TCHỌN-DUNG        
  2 ANH-HUYỀN TOÁN-THOA TCHỌN-LOAN VĂN-THANH ANH-HÒA TCHỌN-BẢO VĂN-TÂM SINH-HƯƠNG TOÁN-ĐỆ SỬ-TIẾN CNGHỆ-LIÊN VĂN-TRINH TOÁN-DUNG SINH-MAI        
  3 SINH-MAI ANH-HUYỀN SỬ-HƯNG TOÁN-LOAN NHẠC-PHƯƠNG TCHỌN-BẢO SINH-HƯƠNG VĂN-TÂM TCHỌN-LỤC VĂN-CÚC SỬ-TIẾN TOÁN-ĐỆ VĂN-THANH VĂN-TRINH        
  4 TOÁN-THOA SINH-MAI ANH-HUYỀN TOÁN-LOAN TOÁN-LỤC SINH-HƯƠNG SỬ-HƯNG VĂN-TÂM VĂN-CÚC CNGHỆ-LIÊN VĂN-THANH TOÁN-ĐỆ TOÁN-DUNG VĂN-TRINH        
  5 SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT SINH HOẠT        
BẢY 1 CNGHỆ-BƯỞI VĂN-HẠNH MT-CHIẾNB LÝ-HIỀN ĐỊA-HOA SỬ-TIẾN TOÁN-BẢO TOÁN-LỤC ANH-CHIÊN TDỤC-NHUẬN NHẠC-PHƯƠNG ĐỊA-THUẦN TDỤC-THỤY ANH-CHIẾN        
  2 NHẠC-PHƯƠNG VĂN-HẠNH LÝ-HIỀN TDỤC-THỤY TOÁN-LỤC ĐỊA-HOA TOÁN-BẢO MT-CHIẾNB SỬ-TIẾN ANH-CHIÊN CDÂN-HƯNG HÓA-BƯỞI ĐỊA-THUẦN ANH-CHIẾN        
  3 TDỤC-THỤY SỬ-HƯNG VĂN-HẠNH MT-CHIẾNB TCHỌN-LỤC NHẠC-PHƯƠNG LÝ-HIỀN SỬ-TIẾN TDỤC-NHUẬN TOÁN-ĐỆ ANH-CHIÊN ANH-CHIẾN HÓA-BƯỞI ĐỊA-HOA        
  4 SỬ-HƯNG LÝ-HIỀN VĂN-HẠNH CNGHỆ-CHIẾNB SỬ-TIẾN TOÁN-BẢO ĐỊA-HOA TOÁN-LỤC TOÁN-ĐỆ NHẠC-PHƯƠNG TDỤC-NHUẬN TDỤC-THỤY ANH-CHIẾN HĐNG-BƯỞI        
  5   CNGHỆ-THỤY             TOÁN-ĐỆ CDÂN-HƯNG TOÁN-BẢO LÝ-PHÚC LÝ-HIỀN MT-CHIẾNB        
                                       
* GHI CHÚ: TKB TRÊN CHƯA CÓ MÔN HĐNG LỚP 8               CỘNG HÒA, NGÀY  15  /  8  / 2015              
                          TM. BGH            
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
phßng gd-®t quèc oai
                (LÇn 1/2015-2016)    
Tr­êng THCS Céng Hoµ Thêi kho¸ biÓu häc kú I n¨m häc 2015-2016 (Thùc hiÖn tõ  17 / 08 / 2015)    
                                 
Thứ Tiết     6A 6B 6C 6d 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C    
GVCN huyÒn thoa mai loan lôc ph­¬ng h­ng t©m cóc ®Ö thanh trinh liªn dung    
Hai 1 Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê Chµo cê    
2 Sinh-Mai V¨n-H¹nh Anh-HuyÒn To¸n-Loan To¸n-Lôc Sinh-H­¬ng Sö-H­ng V¨n-T©m V¨n-Cóc To¸n-§Ö CNghÖ-Liªn V¨n-Trinh V¨n-Thanh To¸n-Dung    
3 V¨n-H¹nh To¸n-Thoa Sinh-Mai To¸n-Loan Sinh-H­¬ng Anh-ChiÕn Nhac-Ph­¬ng V¨n-T©m V¨n-Cóc To¸n-§Ö Anh-Chiªn V¨n-Trinh V¨n-Thanh To¸n-Dung    
4 V¨n-H¹nh To¸n-Thoa To¸n-Loan Anh-HuyÒn CD©n-H­ng Anh-ChiÕn V¨n-T©m To¸n-Lôc Nh¹c-Ph­¬ng V¨n-Cóc V¨n-Thanh Sinh-Mai CD©n-Chiªn CnghÖ-Liªn    
5 To¸n-Thoa Anh-HuyÒn V¨n-H¹nh Sö-H­ng To¸n-Lôc V¨n-T©m Sinh-H­¬ng Nh¹c-Ph­¬ng To¸n-§Ö V¨n-Cóc V¨n-Thanh CD©n-Chiªn TChän-Dung V¨n-Trinh    
ba 1 V¨n-H¹nh §Þa-Hoa To¸n-Loan CnghÖ-ChiÕnB TDôc-NhuËn CnghÖ-B­ëi To¸n-B¶o TChän-Lôc Sinh-H­¬ng Sö-TiÕn TChän-Thoa TDôc-Thôy Sinh-Mai Lý-HiÒn    
2 V¨n-H¹nh TChän-Thoa TDôc-Thôy §Þa-Hoa Lý-HiÒn TDôc-NhuËn To¸n-B¶o TChän-Lôc Anh-Chiªn Sinh-H­¬ng Sö-TiÕn Hãa-B­ëi MT-ChiÕnB Sinh-Mai    
3 To¸n-Thoa V¨n-H¹nh Sinh-Mai TChän-Loan TChän-Lôc §Þa-Hoa TDôc-NhuËn Anh-Hßa V¨n-Cóc Lý-HiÒn Sinh-H­¬ng MT-ChiÕnB Sö-TiÕn Hãa-B­ëi    
4 To¸n-Thoa TDôc-Thôy V¨n-H¹nh TChän-Loan V¨n-Cóc To¸n-B¶o MT-ChiÕnB To¸n-Lôc §Þa-Hoa Sinh-H­¬ng Lý-HiÒn Sö-TiÕn Hãa-B­ëi CD©n-Chiªn    
5 §Þa-Hoa CnghÖ-Thôy H§NG-Mai Sinh-H­¬ng V¨n-Cóc To¸n-B¶o TChän-Loan Anh-Hßa TChän-Lôc Anh-Chiªn TChän-Thoa H§NG-B­ëi Lý-HiÒn Sö-TiÕn    
  1 CnghÖ-B­ëi MT-ChiÕnB Anh-HuyÒn CD©n-H¹nh CNghÖ-Ph­¬ng V¨n-T©m Anh-ChiÕn Sö-TiÕn TDôc-NhuËn CNghÖ-Liªn Sinh-H­¬ng V¨n-Trinh To¸n-Dung TDôc-Thôy    
2 MT-ChiÕnB Anh-HuyÒn CD©n-H¹nh Nh¹c-Ph­¬ng Sö-TiÕn V¨n-T©m Anh-ChiÕn §Þa-Hoa CNghÖ-Liªn Hãa-B­ëi TDôc-NhuËn To¸n-§Ö To¸n-Dung V¨n-Trinh    
3 Lý-HiÒn CD©n-H¹nh Nh¹c-Ph­¬ng TDôc-Thôy MT-ChiÕnB Anh-ChiÕn V¨n-T©m Sinh-H­¬ng CD©n-TiÕn TDôc-NhuËn Hãa-B­ëi To¸n-§Ö V¨n-Thanh V¨n-Trinh    
4 CD©n-H¹nh Nh¹c-Ph­¬ng TDôc-Thôy Sinh-H­¬ng Anh-Hßa Sö-TiÕn V¨n-T©m TDôc-NhuËn Hãa-B­ëi Tin-§Ö §Þa-Hoa TChän-Dung V¨n-Thanh Lý-HiÒn    
5 H§NG-HuyÒn   CNghÖ-Thôy H§NG-HiÒn Anh-Hßa H§NG-Ph­¬ng §Þa-Hoa H§NG-T©m Sinh-H­¬ng Tin-§Ö V¨n-Thanh Lý-Phóc H§NG-B­ëi TChän-Dung    
n¨m 1 Anh-HuyÒn TChän-Thoa To¸n-Loan V¨n-Thanh §Þa-Hoa CD©n-H­ng TDôc-NhuËn CNghÖ-Liªn Hãa-B­ëi MT-ChiÕnB To¸n-B¶o Anh-ChiÕn TDôc-Thôy To¸n-Dung    
2 TChän-Thoa TDôc-Thôy CNghÖ-Thôy V¨n-Thanh TDôc-NhuËn Lý-HiÒn TChän-Loan §Þa-Hoa Anh-Chiªn Hãa-B­ëi To¸n-B¶o CNghÖ-Liªn Anh-ChiÕn To¸n-Dung    
3 TDôc-Thôy Sinh-Mai To¸n-Loan Anh-HuyÒn V¨n-Cóc TDôc-NhuËn Anh-ChiÕn CD©n-H­ng Lý-HiÒn §Þa-Hoa MT-ChiÕnB TChän-Dung §Þa-ThuÇn Hãa-B­ëi    
4 TChän-Thoa H§NG-HiÒn §Þa-Hoa Anh-HuyÒn V¨n-Cóc To¸n-B¶o CNghÖ-Liªn TDôc-NhuËn MT-ChiÕnB Anh-Chiªn Hãa-B­ëi Sinh-Mai TChän-Dung TDôc-Thôy    
5         H§NG-Chiªn MT-ChiÕnB H§NG-H­ng Lý-HiÒn CNghÖ-Liªn V¨n-Cóc Anh-Chiªn §Þa-ThuÇn Sinh-Mai §Þa-Hoa    
s¸uö 1 Anh-HuyÒn To¸n-Thoa TChän-Loan V¨n-Thanh Sinh-H­¬ng V¨n-T©m CD©n-H­ng Anh-Hßa Sö-TiÕn To¸n-§Ö To¸n-B¶o V¨n-Trinh CNghÖ-Liªn TChän-Dung    
2 Anh-HuyÒn To¸n-Thoa TChän-Loan V¨n-Thanh Anh-Hßa TChän-B¶o V¨n-T©m Sinh-H­¬ng To¸n-§Ö Sö-TiÕn CNghÖ-Liªn V¨n-Trinh To¸n-Dung Sinh-Mai    
3 Sinh-Mai Anh-HuyÒn Sö-H­ng To¸n-Loan Nh¹c-Ph­¬ng TChän-B¶o Sinh-H­¬ng V¨n-T©m TChän-Lôc V¨n-Cóc Sö-TiÕn To¸n-§Ö V¨n-Thanh V¨n-Trinh    
4 To¸n-Thoa Sinh-Mai Anh-HuyÒn To¸n-Loan To¸n-Lôc Sinh-H­¬ng Sö-H­ng V¨n-T©m V¨n-Cóc CNghÖ-Liªn V¨n-Thanh To¸n-§Ö To¸n-Dung V¨n-Trinh    
5 Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t Sinh Ho¹t    
b¶y 1 CnghÖ-B­ëi V¨n-H¹nh MT-ChiÕnB Lý-HiÒn §Þa-Hoa Sö-TiÕn To¸n-B¶o To¸n-Lôc Anh-Chiªn TDôc-NhuËn Nh¹c-Ph­¬ng §Þa-ThuÇn TDôc-Thôy Anh-ChiÕn    
2 Nh¹c-Ph­¬ng V¨n-H¹nh Lý-HiÒn TDôc-Thôy To¸n-Lôc §Þa-Hoa To¸n-B¶o MT-ChiÕnB Sö-TiÕn Anh-Chiªn CD©n-H­ng Hãa-B­ëi §Þa-ThuÇn Anh-ChiÕn    
3 TDôc-Thôy Sö-H­ng V¨n-H¹nh MT-ChiÕnB TChän-Lôc Nh¹c-Ph­¬ng Lý-HiÒn Sö-TiÕn TDôc-NhuËn To¸n-§Ö Anh-Chiªn Anh-ChiÕn Hãa-B­ëi §Þa-Hoa    
4 Sö-H­ng Lý-HiÒn V¨n-H¹nh CnghÖ-ChiÕnB Sö-TiÕn To¸n-B¶o §Þa-Hoa To¸n-Lôc To¸n-§Ö Nh¹c-Ph­¬ng TDôc-NhuËn TDôc-Thôy Anh-ChiÕn H§NG-B­ëi    
5   CnghÖ-Thôy         To¸n-§Ö CD©n-H­ng To¸n-B¶o Lý-Phóc Lý-HiÒn MT-ChiÕnB    
                                   
* Ghi chó: TKB trªn ch­a cã m«n H®ng líp 8         Céng Hßa, ngµy  15  /  8  / 2015      
            TM. BGH        
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Tác giả bài viết: Văn phòng nhà trường

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây